Najnowsze wpisy

Komornik – zmiany po 01.01.2019

Nowy Rok to nie tylko liczne postanowienia i nowe obietnice ale również szereg zmian, które zachodzić będą w niemalże każdej dziedzinie życia. Największe z nich obserwować możemy nie tylko wśród przedsiębiorców ale dość radykalne zmiany dotyczą komorników. Od 01.01.2019 roku zaczynają obowiązywać dwie kluczowe ustawy „Nowa ustawa o komornikach sądowych” oraz „Ustawa o kosztach komorniczych”, co pokazuje, iż w prawie komorniczym zmieni się bardzo wiele, znaczące regulacje i obostrzenia mają na celu wprowadzenie ładu, porządku, a także zwiększenie przejrzystości pracy komorników.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany oraz link do pełnej wersji artykułu zachęcając do lektury.

Uprawnienia nadzorcze
Pierwsza zmiana dotyczy sprawowania nadzoru na miejscu, w sposób kluczowy i istotny zostaną zwiększone uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesów Sądów Rejonowych nad komornikami.

Nowe prawo wprowadza obowiązek nagrywania czynności i sporządzanie formularza.
Wprowadzenie obowiązku nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie. Nagranie takie ma być dołączane każdorazowo do akt postępowania, co w przypadku złożenia skargi na czynności komornicze pozwala na odtworzenia rzeczywistego przebiegu czynności.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie zasady w przypadku, gdy dochodzi do przymusowego otwarcia przez komornika mieszkania dłużnika lub przeszukania takiego mieszkania, wówczas czynności te muszą przebiegać w asyście policji. Zmienione zostały również zasady prowadzenia egzekucji z ruchomości, między innymi poprzez precyzyjne określenie ruchomości, które nie podlegają zajęciu.

Kontrole i odpowiedzialność
Rozszerzeniu ulega także katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. W takich przypadkach postępowania takie zostaną przyśpieszone. Kancelarie komornicze według nowych zasad będą kontrolowane co najmniej raz na dwa lata, a nie jak do tej pory raz na cztery lata. Kontroli finansowej dokonywać będzie mógł również Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego. Niezależnie od kontroli stałych, Prezesi Sądów Rejonowych, jak również Minister Sprawiedliwości, będą mogli inicjować kontrole incydentalne, wybiórcze również z udziałem biegłego rewidenta.

Zmianie ulegają również wymogi związane z wykształceniem, wiekiem i rewirem
Komornicy będą musieli posiadać wykształcenie wyższe, a zatem skończyć studia prawnicze (w terminie 7 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu wejścia w życie nowej ustawy), albo odejdą z zawodu. Ustawa podnosi także granicę minimalnego wieku osoby powoływanej na to stanowisko – z 26 na 28 lat przy jednoczesnym obniżeniu górnej granicy wieku komornika – z 70 do 65 lat. Jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami pracy komornika w terenie.
Komornik będzie mógł prowadzić działalność głównie na terenie swojego rewiru. Dopiero brak zaległości w prowadzeniu spraw „z rewiru” przekraczających 6 miesięcy pozwoli na uzyskiwanie premii polegającej na możliwości przyjmowaniu spraw z wyboru wierzyciela. Przy zastrzeżeniu, iż komornik będzie miał prawo prowadzenia tych spraw tylko w granicach apelacji. Dodatkowo komornik nie będzie miał możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela, gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczy 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczy 35 %, a także, gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczy 5000. Jednocześnie przewidziano ułatwienia w przyjmowaniu spraw z wyboru dla komorników rozpoczynających służbę, tych którzy nie przyjęli więcej niż 1000 spraw.

Przejrzystość majątkowa zapisana w ustawie
Oświadczenie majątkowe składane przez komorników będzie uzupełnione o wyraźne wskazanie wszystkich dochodów, ich źródeł i wysokości. Kopia oświadczenia zostanie przesłana właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Oświadczenie będzie jawne, wzorowane na tych dotyczących sędziów. Komornika nie będącego przedsiębiorcą, posiadającego dodatkowo zakaz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, będą obowiązywać przejrzyste zasady w zakresie możliwości dodatkowego zarobkowania. Komornik będzie mógł utrzymywać się wyłącznie z wynagrodzenia za pracę w kancelarii. Nowe przepisy zmieniają kształt aplikacji komorniczej, zwiększa nacisk na przyswojenie zasad etyki i rzetelność w wykonywaniu zawodu komornika

Danina publiczna, czynności bez VAT
Pobierane przez komorników opłaty egzekucyjne staną się również daniną publiczną, która stanowić będzie dochód budżetu państwa. Wynagrodzenie komornika będzie prowizyjne, i stanowić będzie część pobranych opłat. Procentowa wysokość wynagrodzenia będzie malała wraz z wysokością ściągniętych przez komornika opłat i plasować się będzie w granicach od 99% do 60%. Bardzo istotne jest porozumienie Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministerstwem Finansów w kwestii dotyczącej zmiany przepisów wydana zostanie interpretacja ogólna, w myśl której czynności komorników wykonywane w postępowaniu egzekucyjnym nie będą podlegać opodatkowaniu VAT. Ustawa o kosztach komorniczych racjonalizuje opłaty egzekucyjne. Wysokość opłat minimalnych, maksymalnych oraz stałych ma być określona kwotowo, a nie jak do tej pory w formie ułamka przeciętnego wynagrodzenia. Najniższa opłata wynosi 150 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 000 zł. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych przewidziano jednolitą stawkę opłaty, określoną jako 10 proc. egzekwowanego roszczenia (do tej pory 15% i 8%). W celu uzależnienia wysokości opłaty od rzeczywistego nakładu pracy komornika oraz „docenienia” dłużnika, który spełnia świadczenie do rąk komornika, wprowadzono regulacje przewidujące obniżone stawki opłaty. Jeżeli dłużnik na poczet egzekwowanego świadczenia wpłaca kwotę bezpośrednio komornikowi lub też na jego rachunek bankowy, w terminie miesiąca od daty doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik ściąga od dłużnika opłatę w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Obniżono przy tym te opłaty, których wysokość była rażąco wygórowana. Ponadto w ustawie przewidziano, że w sprawach, w których dochodzi do dobrowolnego spełnienia świadczenia niepieniężnego (np. wydania nieruchomości, opróżnienia lokalu) przez dłużnika przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, komornik zwróci wierzycielowi 50% uiszczonej opłaty.

Podsumowując zachodzące zmiany mają oddźwięk pozytywny i póki, co dają poczucie zwiększenia kontroli nad pracą komorników, a także napawają spokojem i przekonaniem, że liczne procedery, o których często słyszeliśmy w mediach nie będą miały racji bytu.

Produkty prawne

Skontaktuj się z nami!

Sprawdź inne wpisy

Redakcja Sklepzprawem.pl

Redakcja Sklepzprawem.pl

Przewiń do góry

Darmowa opinia prawna

Podaj swój numer telefonu i uzyskaj darmową opinię prawną

Oferta darmowej opinii prawnej kończy się dnia